Chrzest Święty

1 Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa, zanurzony w Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

2. Skutki chrztu św.:
a) odpuszczenie grzechu pierworodnego
b) odpuszczenie wszystkich grzechów uczynkowych
c) odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej
d) wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego
e) charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

3. Nadanie imienia:
Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu, lecz mając na względzie cnoty i wiarę świętego patrona nadać dziecku imię świętego, który będzie w sposób szczególny dzieckiem się opiekował. 

4. Warunki udzielania chrztu świętego: 
a) Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
b) W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
c) Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu świętego) w wieku szkolnym.

5. Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:
a) Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej.
b) Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
c) Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
d) Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach..., ale również troska o stronę materialną, jak choćby troska o utrzymanie i piękno świątyni).
e) Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

6. Rodzice chrzestni:
a) Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
b) Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat i być katolikiem, który przyjął sakramenty bierzmowania i Eucharystii.
c) Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
d) Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
e) Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

7. Formalności związane z chrztem:
a) Sakrament chrztu jest udzielany w kościele podczas Mszy świętej.
b) Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowana uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka.
c) W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.
d) Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
e) Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w katechezie przed-chrzcielnej (termin do ustalenia z kapłanem).
f) Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
g) Prosimy o punktualne przybycie na Mszę świętą chrzcielną.

8. Wymagane dokumenty

a) Akt urodzenia dziecka,
b) Świadectwo Ślubu kościelnego rodziców,
c) Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami

 

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

arrow_upward