Daj mi Jezusa, o Matko moja…

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla dzieci i ich rodzin, ale dla całej wspólnoty parafialnej. To okazja do wspomnień, do ponownego przeżycia spotkania z Panem Jezusem, do odnowienia osobistej przyjaźni z Chrystusem eucharystycznym.

W tym roku sakrament eucharystii przyjęło piętnaścioro trzecioklasistów. Na drodze do pełnego uczestnictwa we Mszy św. najpierw „stanął” konfesjonał, przy którym w piątek poprzedzający uroczystość, dzieci w sakramencie pojednania spotkały się z dobrym i miłosiernym Zbawicielem. W sobotę 4 czerwca o godz. 11:00 po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa ośmioro dzieci, a w niedzielę 5 czerwca o godz. 12:00, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – siedmioro. Zanim rodzice udali się z dziećmi do kościoła, udzielili im w domach błogosławieństwa. Pół godziny przed Mszą św. wszyscy zgromadzili się w świątyni na modlitewnym spotkaniu. Był to czas wyciszenia, bezpośredniego przygotowania się do Eucharystii. Pieśnią i modlitwą dziękowano za dar Boga w hostii białej…Uroczystym Mszom świętym przewodniczył ks. kan. dr Błażej Dojas w asyście ks. kan. Jerzego Szczepaniaka. Każdego dnia po wstępnych obrzędach przedstawiciele rodziców, Państwo: Anna Kowalczyk, Andrzej Wielebiński i Szymon Zjeżdżałka ( sobota ) oraz Malwina Poślednik, Ireneusz Olejniczak i Waldemar Jasiński ( niedziela ) dziękowali za wspólną drogę do ołtarza Pańskiego i prosili ks. Proboszcza o udzielenie ich dzieciom sakramentu Eucharystii i błogosławieństwa.

W wygłoszonych homiliach ks. Proboszcz podkreślał wyjątkowość tego dnia. Mówił o roli rodziców, którzy począwszy od dnia chrztu św. towarzyszą dzieciom w drodze do świętości. Teraz one same pójdą dalej po Jezusa, by Go nieść przez swoje życie. W takim niepojętym cudzie uczestniczymy podczas każdej Mszy św. „Bierzcie i jedzcie” - dziś te słowa skierowane są do dzieci. One są zaproszone, by podejść do ołtarza i przyjąć małą Hostię, Chleb dający życie wieczne, bo:
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne…”.
Tu Kapłan wyraził pragnienia wiernych:
„Jezu, bądź w naszych sercach, zawsze czekaj na nas, przyjdź, bo Cię pragnę…”.
Jezu poznaj nas, jesteśmy ci sami, a jednak piękniejsi, duchowo mocni, bo:
„…Póki nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.
Oto piękno dziecka, które jest w bieli – podsumował ks. dr Błażej.

Po homilii ojcowie zapalili od paschału świece, podali je dzieciom i nastąpił moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, tych samych, które w ich imieniu złożyli przy chrzcie świętym rodzice oraz chrzestni. Dziś same mogły z całą mocą powiedzieć: „Wyrzekamy się, wierzymy”. Tę część uroczystości kończyły dziecięce przyrzeczenia, by ich życie było wolne od nałogów, oddane tylko Bogu. Po modlitwie powszechnej rozpoczęła się liturgia eucharystyczna. W procesji ofiarnej z darami dzieci i rodzice nieśli: zapaloną świecę, znak Chrystusa Zmartwychwstałego, prosząc, by Pan Jezus pomógł im być Jego światłem dla świata. Indeksy były świadectwem duchowego przygotowania do pełnego uczestnictwa w Eucharystii poprzez udział w nabożeństwach i Mszach św. Składając kwiaty, wyrażały wdzięczność za dar Eucharystii. Rodzice, w trosce o piękno sprawowania świętej liturgii, złożyli w ofierze lekcjonarze mszalne, a także ofiarę na renowację obrazu Matki Bożej. Na ręce kapłanów złożono też wino i wodę, wielką tajemnicę naszej wiary, która daje siłę i moc w drodze do spotkania z Ojcem. Niosąc hostię zapraszano Chrystusa do dziecięcych serc, by one stały się godnym mieszkaniem, by żywy Bóg był z nimi po wszystkie dni. Po ofiarowaniu rozpoczęły się obrzędy komunii. Dzieci pojedynczo klękały na klęczniku ustawionym u stóp prezbiterium i w zupełnej ciszy przyjmowały Pana Jezusa. Tylko dźwięk gongu symbolizował każdą przyjętą hostię. Śpiew okolicznościowych pieśni zabrzmiał, gdy do ołtarza podchodzili, towarzyszący dzieciom w tej ważnej, rodzice, chrzestni, dziadkowie i goście.

Pierwszokomunijne uroczystości kończyły podziękowania. Dzieci wyraziły swoją wdzięczność Kapłanom, katechecie – p. Waldemarowi Swornowskiemu, dyrektor Szkoły – p. Marlenie Kamińskiej, wychowawcy klasy – p. Beacie Szyrner oraz Rodzicom, wręczając im bukiety kwiatów. Ceremonia I Komunii Świętej miała uroczystą oprawę. Śpiewem i muzyką uświetnili ją organiści: Dorota Niestrawska (sobota) i Maciej Chudy (niedziela). Służbę liturgiczną ołtarza pełnili ministranci i lektorzy: Bartosz Nabzdyk, Antoni i Aleksander Czebatura. Komentarz do darów czytały: Róża Szyrner i Oliwia Gierlik. Ważny był także zewnętrzny charakter uroczystości, stąd świątynię – ołtarze, chrzcielnicę, świecznik paschalny, ławki, ozdobiono bukietami białych kwiatów, białymi szarfami. Błogosławieństwo i wspólna fotografia kończyły uroczystości. A że potrzeba wszystkim modlitewnego wsparcia, w ciągu tzw. „Białego Tygodnia” modlono się w intencji dzieci. Te przychodziły na nabożeństwa, tak jak w dniu I Komunii Świętej, w białych albach. W piątek otrzymały pamiątkowe obrazki . Ufamy, że to wielkie wydarzenie na trwałe zapisze się w pamięci dzieci i ich rodzin, aby zawsze kochały Jezusa, jak najczęściej gościły Go w swoim sercu i były wierne Jego nauce.

 

arrow_upward